იურიდიული ინფორმაცია

პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების ეს პოლიტიკა (შემდგომში პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციაზე, რომელსაც AGROTRADE LLC, TIN 5262097334 (შემდგომში საიტის ადმინისტრაცია) მიიღებს, მომხმარებლის შესახებ, როდესაც ის გამოიყენებს საიტს https: // potatosystem.ru/ (შემდგომში მოხსენიებული როგორც "საიტი"), საიტის სერვისები, მომსახურებები, პროგრამები და პროდუქტები (შემდგომში "მომსახურება"). მომხმარებლის თანხმობა ამ პოლიტიკის შესაბამისად მის მიერ მოცემული პირადი ინფორმაციის მიწოდებაზე, როგორც ერთ-ერთი სერვისის გამოყენების ნაწილი, ვრცელდება საიტის ყველა სერვისზე.

საიტის სერვისების გამოყენება გულისხმობს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ წესის დაცვაზე და მასში მითითებული მისი პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობებზე; ამ პირობებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს საიტის სერვისების გამოყენებისგან.

1. მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია, რომელსაც საიტის ადმინისტრაცია იღებს და ამუშავებს.

1.1. ამ პოლიტიკის ფარგლებში, "პირადი მომხმარებლის ინფორმაცია" ნიშნავს:

1.1.1. პირადი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად აწვდის საკუთარ თავს, საიტის სერვისების გამოყენების პროცესში საკუთარი თავის შესახებ ნებისმიერი მონაცემის გადაცემისას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მომხმარებლის შემდეგი პირადი მონაცემებით:

  • გვარი, სახელი, პატრონიზმი;
  • საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი);

1.1.2. მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის სერვისებს მათი გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის მოწყობილობაში დამონტაჟებული პროგრამის გამოყენებით, მათ შორის, IP მისამართის, cookie– სგან ინფორმაციის, მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციის (ან სხვა პროგრამის შესახებ, რომელიც წვდება სერვისებს), დრო წვდომა, მოთხოვნილი გვერდის მისამართი.

1.1.3. სხვა ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, რომელთა შეგროვება ან / და მათი უზრუნველყოფა აუცილებელია სერვისების გამოყენებისთვის.

1.2. ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ საიტის სერვისებს. საიტის ადმინისტრაცია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭირეთ საიტზე განთავსებულ ბმულებს. ასეთ საიტებზე მომხმარებელს შეუძლია შეაგროვოს ან მოითხოვოს სხვა პერსონალური ინფორმაცია და შეიძლება განხორციელდეს სხვა ქმედებები.

1.3. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს მომხმარებლების მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაციის სისწორეს და არ აკონტროლებს მათ კანონიერ შესაძლებლობებს. ამასთან, საიტის ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ მომხმარებელი აწვდის საიმედო და საკმარის პერსონალურ ინფორმაციას სარეგისტრაციო ფორმაში შემოთავაზებულ საკითხებზე და ამ ინფორმაციას დღემდე ინარჩუნებს.

მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები.

2.1. საიტის ადმინისტრაცია აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდებისთვის.

2.2. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი მიზნებისათვის:

2.2.1. მხარის იდენტიფიცირება საიტის სერვისების გამოყენების ფარგლებში;

2.2.2. მომხმარებლის პერსონალურად მომსახურება;

2.2.3. მომხმარებლისთვის ინფორმირება მისთვის საინტერესო საკითხის შესახებ;

2.2.4. საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით მომხმარებელს, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნას, თხოვნებსა და ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია სერვისების გამოყენებასთან, მომსახურების მიწოდებასთან, აგრეთვე მომხმარებლისგან მოთხოვნების და პროგრამების დამუშავებასთან;

2.2.5. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, გამოყენების მარტივია, ახალი სერვისების შემუშავება;

2.2.6. სტატისტიკური და სხვა კვლევების ჩატარება ანონიმური მონაცემების საფუძველზე.

2.2.7. საიტის სხვა შეთავაზებებისა და მისი პარტნიორების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

3. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობები და მისი გადაცემა მესამე პირებზე.

3.1. საიტის ადმინისტრაცია ინახავს მომხმარებელთა პირად ინფორმაციას კონკრეტული სერვისების შინაგანაწესის შესაბამისად.

3.2. მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მისი კონფიდენციალობა შენარჩუნებულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით აწვდის ინფორმაციას საიტის ყველა მომხმარებლისთვის ზოგადი წვდომის შესახებ.

3.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს შემდეგ შემთხვევებში:

3.3.1. მომხმარებელი პირდაპირ ეთანხმება ასეთ ქმედებებს;

3.3.2. გადარიცხვა აუცილებელია, როგორც მომხმარებლის მიერ კონკრეტული სერვისის გამოყენების ნაწილმა ან მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდება. გარკვეული სერვისების გამოყენებისას, მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს.

3.3.3. გადარიცხვა ხორციელდება რუსეთის ან სხვა სახელმწიფო ორგანოების მიერ, კანონით დადგენილი წესით;

3.3.4. ასეთი გადაცემა ხდება საიტზე გაყიდვის ან უფლებების სხვა გადაცემის ნაწილში (მთლიანად ან ნაწილობრივ), და ყველა ვალდებულება, რომ შეასრულოს ამ პოლიტიკის პირობები, შემსყიდველის მიერ მიღებული პირადი ინფორმაციის მიმართ, გადაეცემა შემძენს;

3.4. მომხმარებლების პირადი მონაცემების დამუშავებისას საიტის ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობს 27.07.2006 წლის 152 ივლისის N XNUMX-FZ ფედერალური კანონით, რომელიც გამოიყენება მოცემულ ეტაპზე განაცხადის მიღების დროს.

3.5. ზემოაღნიშნული პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება პერსონალური მონაცემების შერეული დამუშავებით (შეგროვება, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), გამოყენება, დეპერსონალიზაცია, ბლოკირება, პერსონალური მონაცემების განადგურება).
პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეიძლება განხორციელდეს როგორც ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით, ისე მათი გამოყენების გარეშე (ქაღალდზე).

4. მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის შეცვლა.

4.1. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეცვალოს (განაახლოს, შეავსოს) მის მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია ან მისი ნაწილი.

4.2. მომხმარებელს ასევე შეუძლია გაიტანოს მის მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია, რომელმაც ასეთი თხოვნა წარუდგინა საიტის ადმინისტრაციას წერილობითი მოთხოვნით.

5. ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დასაცავად.

5.1. საიტის ადმინისტრაცია იღებს ყველა საჭირო ზომას, რომ დაიცვას მომხმარებელთა მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები.

5.2. პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ადმინისტრაციის უფლებამოსილი თანამშრომლებისთვის, მესამე მხარის კომპანიების უფლებამოსილი თანამშრომლებისთვის (ე.ი. მომსახურების მიმწოდებლები) ან ბიზნესპარტნიორებისთვის.

5.3. საიტის ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელი, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, უნდა დაიცვან პოლიტიკა, რათა უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და დაცვა. ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად და პერსონალური მონაცემების დასაცავად, საიტის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს ყველა საჭირო ზომას, რომელიც საჭიროა უნებართვო წვდომის თავიდან ასაცილებლად.

5.4. პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ასევე მიიღწევა შემდეგი ზომებით:

  • პერსონალური მონაცემების დამუშავების მარეგულირებელი ადგილობრივი რეგულაციების შემუშავება და დამტკიცება;
  • ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ამცირებენ პერსონალურ მონაცემთა უსაფრთხოებასთან საფრთხის განხორციელების ალბათობას;
  • ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების მდგომარეობის პერიოდული შემოწმება.

6. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლა. მოქმედი კანონი.

6.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. პოლიტიკის ახალი ვერსია ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული პოლიტიკის ახალი ვერსიით.

6.2. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ პოლიტიკაზე და მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობა, რომელიც წარმოიქმნება პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ პოლიტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

7. უკუკავშირი. კითხვები და წინადადებები.

ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებული ყველა წინადადება ან კითხვა წერილობით უნდა ეცნობოს საიტის ადმინისტრაციას.